채용공고

KBS교향악단과 함께하실 여러분을 기다리고 있습니다.

  • 2014-09-25

(재)KBS교향악단 2014 하반기 단원 추가 모집 관련 공지(튜바 및 바이올린 단원 채용 추가)

  • FILE DOWNLOAD :     
<div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><font color="rgb(31,73,125)" size="4">(Àç)KBS±³Çâ¾Ç´Ü 2014 ÇϹݱ⠴ܿø&nbsp;Ãß°¡ ¸ðÁý&nbsp;°øÁö</font></span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><font color="rgb(31,73,125)" size="4">(Æ©¹Ù ¹× ¹ÙÀ̿ø° ´Ü¿ø Ãß°¡)</font></span></div> <div class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><font size="4"></font></span>&nbsp;</div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">2014 ÇϹݱ⠴ܿø °ø°³ ¸ðÁý°ú °ü·ÃÇÏ¿© 2014³â 9¿ù 25ÀÏÀÚ·Î ¹ÙÀ̿ø° ´Ü¿ø 1¸í ¹× Æ©¹Ù 1¸íÀÌ Ãß°¡ µÇ¾ú½À´Ï´Ù. </span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">Ãß°¡µÈ ÀοøÀº º°µµÀÇ ÀüÇüÀ¸·Î ÁøÇàµÇÁö ¾Ê°í ±â °øÁö(¡®14. 8. 12.) µÈ ¿Àµð¼Ç¿¡¼­ ¸ðÁý Á¤¿ø¸¸ º¯°æµÇ¾î ÁøÇàµË´Ï´Ù. </span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">ÀüÇü ÀýÂ÷ ¹× ÀÏÁ¤Àº 2014³â ÇϹݱ⠴ܿø ä¿ë °ø°í¸¦ Âü°í ÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. </span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">½Ç·Â ÀÖ°í ¿­Á¤ ³ÑÄ¡´Â Àü¹® ¿¬ÁÖÀÚµéÀÇ ¸¹Àº °ü½É°ú Áö¿ø ¹Ù¶ø´Ï´Ù.</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">¹®ÀÇ : °æ¿µ°ü¸®ÆÀ ´ã´çÀÚ 02-6099-7405 / <a href="mailto:audition@kbssymphony.org" target="_blank">audition@kbssymphony.org</a></span></div> <div class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"></span>&nbsp;</div> <div class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"></span>&nbsp;</div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">2014 ÇϹݱ⠼±¹ß ºÐ¾ß ¹× Àοø</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;- ¹ÙÀ̿ø° : ´Ü¿ø 2¸í</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;- ºñ¿Ã¶ó : ¼ö¼® 1¸í</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;- È£¸¥ : ºÎ¼ö¼® 1¸í</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;- Æ®·Òº» : ¼ö¼® 1¸í</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;- Æ©¹Ù : ´Ü¿ø 1¸í</span></div> <div><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"></span>&nbsp;</div> <div><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><br />&nbsp;</span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><font size="4">&nbsp;&nbsp; 2014. 9. 25. (¸ñ)</font></span></div><font size="4"></font> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"><font size="4">&nbsp;&nbsp;&nbsp;(Àç)KBS±³Çâ¾Ç´Ü</font></span><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ"></span></div> <div align="center" class="0" style="mso-pagination: none; mso-padding-alt: 0pt 0pt 0pt 0pt"><span style="font-weight: bold; mso-fareast-font-family: ÇÔÃÊ·Ò¹ÙÅÁ">&nbsp;</span></div>